Enya Enerji Yatırımları Danışmanlığı

ENERJİ ÜRETİM PROJELERİ

Enerji üretim projeleri ve bunların yatırımcıları için sunulan danışmanlık hizmetleri, yatırım yönetimi olarak tanımlanabilir. Burada ENYA, projenin uygulaması sürecinde tüm işleri (teknik, sözleşmesel ve idari) ve bunlardan sorumlu olan tarafların çalışmalarını koordine etmektedir.

Genellikle, bir enerji üretim projesinin yatırımı sürecinde aşağıdaki konular ENYA tarafından yönetilmekte, süpervize edilmekte veya koordine edilmektedir;
 • Bir aday projenin ön teknik ve ekonomik değerlendirmesi
 • Bir aday projenin, yatırım kararına temel teşkil etmek üzere detaylı teknik ve ekonomik değerlendirmesi
 • Projenin yatırım süreci boyunca, fizibilite etüdü, haritalama, jeolojik araştırmalar, kesin ve uygulama projeleri gibi teknik konular
 • Gerekli izin ve lisanslarn alınması, ikincil anlaşmaların sonuçlandırılması ve uygulanması
 • Mühendislik hizmetleri, ekipman temini, inşaat işleri ve diğer tamamlayıcı işlerin ihale edilmesi ve sözleşmeleri
 • EPDK, Enerji Bakanlığı, DSİ, TEİAŞ, TEDAŞ, Çevre Bakanlığı, Orman İdaresi gibi ilgili kurumlar ve Valilik, Kaymakamlık, vb. yerel yönetimler ile ikili resmi ilişkiler Özel şahıs arazileri (kamulaştırma) ve kamu arazileri (hazine, orman) dahil olmak üzere arazi temini işleri
 • Sahada uygulama işlerinin kontrol ve süpervizyonu ile farklı müteahhitler tarafından gerçekleştirilen işlerin koordinasyonu
 • Proje onayı, ilgili kurumlardan Geçici Kabul ve enerji satış anlaşmaları gibi nihai ve tamamlama işleri
Finansörler adına Teknik Danışman görevi ile, aday veya finans edilmiş projeler için aşağıdaki işler yürütülmekte, sonuçları tespit edilmekte ve İşveren’e –bu durumda Banka(lar)- raporlanmaktadır;

 • Projenin, ana hatlarıyla; fizibilite raporu, jeolojik etüdleri, kesin ve uygulama projeleri'nden oluşan teknik tarafının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Projenin, ana hatlarıyla; lisans, izinler, ikincil anlaşmalar, sigorta, çevre konuları'ndan oluşan idari tarafının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Yapılan işin kalitesinin yanısıra, saha uygulamalarının fiziki ve bütçesel ilerleyişinin yatırım planı'na göre takip edilerek raporlanması
 • Muhtemel bütçe ve zaman aşımlarının uygulama aşamasında belirlenerek, önleme/giderme konusundaki önerilerin taraflara bildirilmesi
 • Ekipman ve komple tesis performansının denetlenmesi ve Kapanış Raporu ile tasdik edilmesi
 • İşletme döneminde tesis ve işletme performansının denetlenmesi ve Performans Raporları hazırlanması